eLink By HBC

**ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้ดำเนินการยกเลิก User Name และ Password ชุดเดิม ดังนั้น ในการเข้าระบบ Web Service บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านใช้ User Name และ Password ใหม่ ตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ เท่านั้น หากยังไม่ได้รับ สามารถส่งขอ User Name และ Password ใหม่ ได้ที่ E-mail : ppo@hbc.co.th


หากเกิดข้อขัดข้องประการใด กรุณาติดต่อ HBC หมายเลขโทรศัพท์ 02-6128970 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 6128979
วิธี Allow Popup ==>>